วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

พม่า-ไทยอธิษฐานพม่า-ไทยอธิษฐาน
เพลงซึ่งแสดงจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสำคัญระหว่างประเทศสหภาพพม่ากับประเทศไทย นายมนตรี ตราโมท แต่ง
บทร้องต่อไปนี้
ผองพวกเราลาวไทยใช่ใครอื่น ร่วมเผ่าพื้นพงศามาก่อนเก่า
ต้องแยกย้ายไปตามภูมิลำเนา ทำให้เราเหินห่าง (ต้องเหินห่าง)
ทางเขตแดน ภาษาพูดอีกพุทธศาสนา
เราประชาชาติทั้งสองยังครองแน่น ประเพณีวัฒนธรรมประจำแคว้น
ละม้ายแม้นเหมือนกัน (ช่างเหมือนกัน)
เป็นอันเดียว แดนห่างด้วยโขงขวางไว้
สายน้ำไหลกระแสเชี่ยว บ่ขวางมิตรจิตกลมเกลียว
ให้ห่างรักจากเผ่าพันธุ์ สายน้ำโขงคือสายโลหิต
เป็นสายชีวิตตรึงจิตมั่น ใครได้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน
ใครสุขสันติ์ร่วมกันชื่นบาน มิตรอื่นมากหมื่นแสน
หรือจะแม้นร่วมวงศ์วาน เหมือนสายกระแสธาร
ใครตัดได้ย่อมไม่มี ขอตั้งจิตปณิธาน
จะสมานการไมตรี ร่วมรักกันฉันท์น้องพี่ ที่ร่วมครรภ์นิรันดร